• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำและคลองที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อยุทธศาสตร์ของทหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน ได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ให้ศึกษาแนวทางควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงที่สามารถควบคุมได้และไม่เกิดไฟป่า และนำไปปรับใช้ที่ป่าพรุควนเคร็ง ควรปลูกไม้เสม็ดและไม้อื่นๆ เพิ่มเติม ในเขตพรุควนเคร็งที่เกิดไฟไหม้ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 25/09/2555

  ขอให้สนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน ตามที่กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สระแก้ว 21/08/2555

  ต้องปิดทางเข้าออกป่าพรุควรเคร็ง เพื่อให้สามารถดำเนินการดับไปโดยการสูบน้ำเข้าไปได้ง่ายขึ้น การทำฝนเทียมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่ปิดทางเข้าออก จะเทน้ำเข้าไปได้ยาก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สระแก้ว 21/08/2555

  ให้ไปสำรวจโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนใดที่ยังขาดแคลนห้องน้ำ จะได้ไปดำเนินการให้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด บึงกาฬ 18/05/2555

  การให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เห็นปัญหาและแนวทาง (แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน ก็จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด บึงกาฬ 18/05/2555

  การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นมาก ในศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ ได้ดำเนินการให้เกษตรกรได้ปลูกพันธุ์ดีและนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชก็ดีใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม ในลักษณะ "เพื่อนช่วยเพื่อน" แต่การแจกจ่ายพันธุ์นั้นต้องทำบัญชีราษฎรให้ถูกต้องว่ามีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่เท่าไหร่ เพื่อจะได้แจกจ่ายพันธุ์ได้เหมาะสมกับความต้องการ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด บึงกาฬ 18/05/2555

  ในส่วนไม้ผลจะหายากและต้องใช้เวลาปลูกหลายปี จึงควรพิจารณาปลูกไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้พร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ส่วนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ก็น่าที่จะเป็นผู้ผลิตไม้ผลได้ เมื่อมีเหลือจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด บึงกาฬ 18/05/2555

  การประกวดเรื่องหญ้าแฝก ขอให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนส่งเข้าประกวดทุกปี ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้รางวัลก็ไม่เป้นไร เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด บึงกาฬ 18/05/2555

  ให้สำนักงาน กปร. จัดทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ในลักษณะของการ์ตูนให้มากขึ้น เพราะเด็กนักเรียนจะสนใจและชอบอ่านเรื่องที่เป็นการ์ตูน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก 18/05/2555

  ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี และชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 28/02/2555

  สรุปปความว่าพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายน้ำว้า (ห้วยดู) พร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และพระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการสัญจรต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 17/02/2555

  พบข้อมูลว่านักเรียนที่สอบได้คะแนนสูง จะมีช่วงคะแนนที่ห่างจากช่วงคะแนนอื่นมาก ควรหาข้อมูลว่ามีนักเรียนประเภทนี้กี่คน และมีวิธีการเช่นใดที่ทำให้สอบได้คะแนนสูง เพื่อให้เด็กเหล่านี้เข้ามาแนะนำและช่วยเหลือเด็กอื่นๆ ที่ได้คะแนนน้อยกว่า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 17/02/2555

  ให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการขุดลอกคลองหมอคง คลองป่าเร็ด และปรับปรุงฝายคลองปลักหนูให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองนาทวีได้เร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับโรงเรียนส่งเสริมอิสลามและชุมชนบ้านป่าเร็ด ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ สำหรับเรื่องที่ดินที่ยังติดปัญหาอยู่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 17/02/2555

  ให้สำนักงาน กปร. กระทรวงสาธารณสุข กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเครือข่ายโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมาะสมกับการบริโภคได้อย่างถูกสุขอนามัย นักเรียนบริเวณนี้ปัญหาน้อย โรงเรียน ตชด. ปัจจุบันนี้ขาดสารอาหารน้อยไม่เหมือนโรงเรียนของ สพฐ. โภชนาการไม่ดี ได้ประมาณค่าอาหารไปแล้วต้องทำให้ดีขึ้น ถ้าส่วนไหนมีปัญหาก็ต้องมีอย่างอื่น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/02/2555

  การจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ให้พิจารณาในพื้นที่ตามขอบเขตที่กำหนด ตามเขตการใช้ที่ดิน ซึ่งได้แก่ เขตพัฒนา เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อาจเชิญชวนหรือจ้างราษฎรให้เข้ามาร่วมพัฒนาได้ โดยควรส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่น เช่น สาคู เสม็ด และหลุมพี ในรูปแบบสวนป่าเศรษฐกิจ เขตอนุรักษ์ เป็นสภาพป่าที่ต้องสงวนรักษาไว้ ควรปลูกป่าให้กลับสภาพเป็นป่าพรุดังเดิม เขตสงวน เป็นพื้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/02/2555

  ให้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆ ให้มีความครบถ้วนตรงกับการปฏิบัติจริงในโรงเรียน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/02/2555

  ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การช่วยเหลือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้โรงเรียนทั้งในด้านการปรับสภาพดินทรายโดยใช้ปุ๋ยหมัก การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดให้เพียงพอต่อการประกอบอาหารของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมการปลูกมะม่วงเบาภายในโรงเรียน ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ามาส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โครงการเกษตรเพื่ออา...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 16/02/2555

  ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับชาวบ้านวางแผนร่วมกันในการเพาะปลูกพืชอาหาร เพื่อรองรับการขาดแคลนอาหารของเด็กนักเรียน และให้ความช่วยเหลือด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในด้านต่างๆ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการแกะแบบของผลิตภัณฑ์เตยหนามให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านพงยือติ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความรู...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ยะลา 14/02/2555

  ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ...

  อ่านต่อ »

123456789...50( 981 พระราชดำริ )

curve