• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด เชียงใหม่ 16/01/2555

    ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากบ่อเก็บน้ำเดิมของราษฎร และก่อสร้างบ่อเก็บน้ำสำรองเพื่อลดปัญหาการแย่งน้ำของราษฎรที่ใช้น้ำ รวมทั้งจดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำโดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วย...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด อุดรธานี 01/01/2555

    การกรีดยางพารา ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจ ไม่มีความรู้ ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ควรพิจารณาส่งเสริมความรู้ให้ราษฎรกรีดยางพารา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ก็จะทำให้รายได้ดีขึ้นด้วย...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด อุดรธานี 01/01/2555

    โรงเรียนและราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่พอใช้ เนื่องจากท่อส่งน้ำมีขนาดเล็ก ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรเมืองทอง พร้อมทั้งแนะนำให้ราษฎรใช้น้ำอย่างถูกวิธีและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่จะได้ปฏิบัติ ซึ่งในด้านการดำเนินการและการจดบันทึกต่างๆ การทำสัญญา Contract farming ให้เก...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด อุดรธานี 01/01/2555

    ในบริเวณนี้มีราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้พิจารณาจัดทำฝายทดน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยขอกพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภูและราษฎร งานส่งเสริมการเกษตร ต้องขยายผลไปให้ชาวบ้านทำให้มากขึ้น เมื่อชาวบ้านทำหลายๆ อย่าง เน้นเกษตรผสมผสาน ก็สมารถมีผลผลิตตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด ยะลา 01/12/2554

    ราษฎรปลูกยางอย่างเดียว ควรส่งเสริมแนะนำให้ราษฎรปลูกพืชผัก ผลไม้ เพื่อเป็นอาหารสำหรับการบริโภค และจะได้ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติอีกด้วย...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด ยะลา 01/12/2554

    ให้ดูเรื่องคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยอาจขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎในพื้นที่มาช่วยการเรียนการสอน...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด ยะลา 01/12/2554

    มีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังนี้ - ให้ใช้เทคโนโลยีเรื่องการขยายพันธุ์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนะนำ ส่วนการจัดจำหน่ายไม่ให้เน้นขายไม้ติดดอกเพียอย่างเดียว เนื่องจากการจำหน่ายเป็นไม้กระถางจะขายและมีรายได้ดีกว่าไม้ตัดดอก -...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด สกลนคร 23/11/2554

    ให้ตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการศูนย์รวมน้ำนมภูพาน จังหวัดสกลนคร มีปัญหาอะไรหรือไม่ จะมีการพัฒนาได้อย่างไร มีปัญหาเรื่องการส่งมอบโครงการให้สหกรณ์รับไปดำเนินการเร็วไปหรือไม่เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด มุกดาหาร 23/11/2554

    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ยังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรอยู่ ซึ่งทางโครงการชลประทานนครพนมได้พิจารณาช่วยเหลือโดยการโดยการจัดตั้งสถาบันสูบน้ำจากบริเวณลำห้วยมวยซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 400 เมตร ส่งมายังสระน้ำโรงเรียน และก็ขอให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านด้วย...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด สกลนคร 22/11/2554

    ให้ตรวจสอบดูว่าในพื้นที่โครงการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ เพราะปัจจุบันการเลี้ยงโคนมได้ขยายมากขึ้น จนมีวัวนมกว่า 3,000 ตัว รวมทั้งพิจารณาว่ามีปัญหาเรื่องที่ดิน หรือแปลงหญ้าเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรหรือไม่...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด มุกดาหาร 22/11/2554

    ให้พิจารณาตรวจสอบดูว่า โรงสีข้าวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยาน ได้มีการใช้ประโยชน์เพียงใดหรือไม่ มีปัญหาอะไร จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร หากพื้นที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์แล้วก็น่าจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด มุกดาหาร 21/11/2554

    การดำเนินงานโครงการในบริเวณนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำไว้หลายแห่ง ทำให้พื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่วนราษฎรที่อพยพลงมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จะมีพื้นที่ทำกินน้อย ต้องพยายามส่งเสริมให้อาชีพหลายอย่าง ให้สามารถพออยู่พอกินได้ โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มาช่วยเหลือสนับสนุน ครูใน...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด มุกดาหาร 21/11/2554

    ควรจะได้มีการเตรียมผลิตพันธุ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งพบว่า กรมการสัตว์ทหารบกมีพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับโรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก หากสามารถเตรียมสัตว์พันธุ์ดีไว้ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษำรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาว่าจะแจกจ่ายไปที่ผู้ใด จำนวนเท่าไร...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด อำนาจเจริญ 02/11/2554

    เนื่องจากราษฎรบ้านป่าก่อประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร จึงให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ บ้านป่าก่อน้อย และบ้านห้วยทม โดยการก่อสร้างฝายห้วยทมและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จากฝายห้วยทมขึ้นไปที่สูงแล้วกระจายน้ำให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด สงขลา 01/11/2554

    ในพื้นที่ภาคใต้ฝนจะตกมาก มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชผัก ควรพิจารณาดูว่าจะปลูกผักโรงเรือนจะเหมาะสมหรือไม่...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด อุบลราชธานี 02/10/2554

    ให้พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำโดมใหญ่ในบริเวณที่มีความลึกของน้ำเหมาะสมเพียงพอ ขึ้นไปที่สูงแล้ว ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านท่าแสนคูรและโรงเรียน...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด สงขลา 01/10/2554

    ควรพิจารณาหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาตามที่ราษฎรกราบบังคมทูลว่า ช่วงฤดูฝนถนนมักจะขาดบริเวณคอสะพาน เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถนำผลผลิตออกไปขายได้...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด สงขลา 01/10/2554

    ให้นำนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊ว อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ชนะการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ประจำปี 2552 "รางวัลประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก" โดยนักเรียน 2 คน ครู 1 คน ไปดูงานประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICV-5) ประเทศอินเดีย...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด นราธิวาส 20/09/2554

    ควรพิจารณาเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรของโรงเรียน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยอาจใช้พื้นที่ว่างบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน หรือภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ...

    อ่านต่อ »

  • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    จังหวัด สุรินทร์ 02/09/2554

    อ่างเก็บน้ำตามแนวชายแดนมีมาก เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงให้พิจารณาจัดทำระบบส่งน้ำ เพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ให้แก่ราษฎรต่อไป บริเวณนี้ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถนำน้ำมาทำประปาได้ ให้พิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ได้ก่อสร้างไว้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านชำปะโต ให้พิจารณาจัดทำฝายทดน้ำบ้านตาแตรว พร้อมระบ...

    อ่านต่อ »

1 ...34567891011...50( 981 พระราชดำริ )

curve