• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตรัง 15/01/2556

  การปลูกยางพารา ควรใช้กล้ายางจากเมล็ด จะทำให้รากแก้วสามารถอุ้มดินได้มากกว่าจากกิ่งตอน เช่น ประเทศมาเลเซีย มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ และควรมีการปลูกไม้เสริมในแปลงปลูกยางพารา เพื่อใช้สอยและประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 14/01/2556

  ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาที่ดินทำกิน อาชีพ ป่าไม้ และขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถทำการเกษตรหรือปลูกพืชผลให้ได้ดี ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 14/01/2556

  ให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนอิสลามที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ ดังนี้ ด้านแหล่งน้ำ (น้ำอุปโภคบริโภคและระบบระบายน้ำ) 1) โรงเรียนจรรยาอิสลาม ตำบลศาลบาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2) โรงเรียนนิรันดรวิทยา ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนอิสลามบูรพา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 5) โรงเรียนส...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อ่างทอง 02/11/2555

  เรื่องพันธุ์ข้าวปทุมธานีที่มีอยู่ ควรรับดำเนินการแจกจ่ายให้ราษฎรก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหมดอายุการงอก...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อ่างทอง 02/11/2555

  พื้นที่โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ บริเวณดังกล่าวมีลมพัดแรงควรปลูกต้นยางนาเป็นแนวกำบังลม เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้ และต้นยางนามีน้ำมัน มีประโยชน์ในการใช้ทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ ใช้ทาไม้ เครื่องจักรสานต่างๆ หรือใช้ผสมกับชันใช้ยาเรือ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อ่างทอง 02/11/2555

  ปัจจุบันมีน้ำจากโครงการแก้มลิงฯ แล้ว จึงควรส่งเสริมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 25/10/2555

  ในการนี้ นายยงยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานแนวทางการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ยม (ห้วยสัก) บริเวณอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานจัดทำรายละเอียดของโครงการดังกล่าว และนำความกราบบังคมทูลเพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยโดยด่วนต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 01/10/2555

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปลูกป่าเพิ่มเติมในส่วนที่ถูกบุกรุกทำลาย สำหรับป่าสมบูรณ์ควรพิจารณาปลูกพืชทนร่มแซม เพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด น่าน 01/10/2555

  ให้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  กรมชลประทานควรรวบรวมเอกสารพระราชดำริและโครงการต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และพัฒนาให้สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง รวมทั้งสามารถติดตามงบประมาณได้ด้วย ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมชลประทาน ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการ จึงควรใส่รายละเอียดของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  สำหรับข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ควรใส่ข้อมูลในส่วนของรูปถ่ายผู้ทูลเกล้าฯถวายฎีกาด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินโครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการจัดหาน้ำให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านนาชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัมนาเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำและคลองที่ก่อสร้างเพื่อยุทธศาสตร์ของทหารในพื้นที่จังหวัดสุนินทร์และจังหวัดสระแก้วที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 12 โรงเรียน ตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แก่ (1) เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.1 โรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1.2 โรงเรียนบ้า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ให้ศึกษาแนวทางการควบคุมไฟป่าของป่าพรุโต๊ะแดงที่สามารถควบคุมได้และไม่เกิดไฟป่า และนำไปปรับใช้ที่ป่าควนเคร็ง...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  ที่พรุควรเคร็ง ป่าพรุถูกไฟไหม้ไปมาก ให้ปลูกป่าทดแทน ปลูกทั้งไม้เสม็ดและไม้ชนิดอื่นปนไปด้วย จะได้ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มความหลากหลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ของมูลริธิชัยพัฒนา ให้รีบทำ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สงขลา 25/09/2555

  ขอให้สนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน ตามที่กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2556...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 25/09/2555

  กรมชลประทานรวบรวมเอกสารพระราชดำริและโครงการต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน และพัฒนาให้สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง รวมทั้งสามารถติดตามงบประมาณได้ด้วย ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมชลประทาน ควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้ อีกทั้งก...

  อ่านต่อ »

12345678...50( 981 พระราชดำริ )

curve