ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 01 ตุลาคม 2555

พระราชดำริ

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปลูกป่าเพิ่มเติมในส่วนที่ถูกบุกรุกทำลาย สำหรับป่าสมบูรณ์ควรพิจารณาปลูกพืชทนร่มแซม เพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่

สถานที่

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

curve