• พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด กาญจนบุรี 21/02/2557

  สระเก็บน้ำในบริเวณโรงเรียนควรมีการเลี้ยงปลาเพิ่ม หากน้ำลึกควรพิจารณาเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่นักเรียน และ ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียน เพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี ปรับปรุงสระเลี้ยงปลาของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าปัจจุบัน และให้พิจารณาป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณอาคารของโรงเรียนที่ก่อสร้างแห่งใหม่...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด กาญจนบุรี 21/02/2557

  ให้เร่งรัดปรับปรุงฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเรดาร์...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด กาญจนบุรี 20/02/2557

  ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนและราษฎร พร้อมทั้งปรับปรุงอ่างห้วยสมอ ซึ่งสร้างเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมีสภาพชำรุด รวมทั้งขุดลอกห้วยบ้องตี้และพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็กและระบบท่อส่งน้ำมาที่โรงเรียน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด กาญจนบุรี 20/02/2557

  ให้ปรับปรุงสระเก็บน้ำให้เก็บน้ำได้ ตลอดจนก่อสร้างถังพักน้ำเพื่อสำรองน้ำที่สูบไว้ใช้ในโรงเรียนตามความเหมาะสม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สระแก้ว 02/01/2557

  ให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไข ฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางนำเสนอโดยขอให้ใช้งบประมาณปกติของกรมชลประทาน ในส่วนของงบประมาณจากสำนักงาน กปร. จะขอให้ช่วยเหลือที่จังหวัดตากก่อน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นครนายก 06/12/2556

  ดินซึ่งจะมาเพาะกล้าในกระบะจะต้องเป็นดินที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด กาญจนบุรี 02/12/2556

  การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านหินตั้งสาขาบ้านทิไล่ป้า ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับครูและการเรียนการสอนเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และสำหรับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะช่วยดูแลเรื่องแปลงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ระบบน้ำสนับสนุน ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด สกลนคร 29/10/2556

  เรื่องแหล่งน้ำบริเวณตำบลค้อเขียวที่ไม่พอใช้ เนื่องจากตื้นเขินและการแย่งใช้น้ำ ระหว่างแปลงยางพารากับแปลงปลูกหญ้า ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา และทรงยกตัวอย่างโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ว่ามีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ ขอให้ชลประทานหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ปัญหาเรื่อง โคเต้านมอักเสบ สหกรณ์ควรให้ปศุสัตว์ม...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 24/09/2556

  เมื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แล้ว นักเรียนสามารถไปดำเนินการในพื้นที่ของโรงเรียนได้ ก็ควรส่งเสริมขยายผลให้นักเรียนไปทำในพื้นที่ที่บ้านของตนเองด้วย รวมทั้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนสามารถทำได้แล้ว ก็ต้องส่งเสริมให้นักเรียนไปทำที่บ้านให้ต่อเนื่องต่อไป การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชต้องให้ได้เมล็ดพันธุ์ที...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 24/09/2556

  ให้กรมชลประทานนำความรู้จากการออกแบบ และติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังกล่าว บรรจุเป็นสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการชลประทานเบื้องต้น...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด นราธิวาส 24/09/2556

  ควรให้ราษฎรเข้ามาช่วยดูแลรักษาป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จ้างให้ราษฎรคอยช่วยดูแลรักษาป่า ราษฎรก็จะไม่ไปบุกรุกทำลายป่า...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ลพบุรี 18/06/2556

  ในการคิดกำไรสุทธิให้นำต้นทุน อาทิ ค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงงานและค่าแรงของตนเองมาคิดด้วย เพื่อจะได้ทราบรายได้ที่แท้จริงในการผลิต ถ้าไม่เป็นธรรมก็เพิ่มราคาได้...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ลพบุรี 18/06/2556

  ปัจจุบันราษฎรปลูกข้าวเร็วขึ้นเพราะกลัวน้ำท่วม ขอให้กรมชลประทานพิจาณาบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับเวลาการเพาะปลูกของราษฎร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ลพบุรี 18/06/2556

  ให้ทำเป็นถนนปูนขนาดเล็กเหมือนถนนเข้าวัดบ้านคลอง จะได้สะดวกในการขนส่งเมล็ดชาน้ำมัน ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ลพบุรี 18/06/2556

  ให้ทำการขุดลอกหนองน้ำพล และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และเลี้ยงปลาได้ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด พิจิตร 17/06/2556

  ควรแนะนำให้เกษตรกรทำการผลิตเน้นที่บริโภคเองด้วย ไม่ใช่ขายอย่างเดียว ถ้าขายอย่างเดียวก็ต้องไปซื้อมากิน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด จันทบุรี 23/05/2556

  ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือด้วย นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาดูเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รวมทั้งการฝึกอาชีพด้านการแปรรูปให้แก่เด็กนักเรียน...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตราด 23/05/2556

  เมื่อปี พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า ยังไม่มีตำราเรื่องชลประทานให้เด็กเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเรื่องการอนุรักษ์เลย ให้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น รวมทั้งจัดการอบรมให้ครูด้วย” และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า “ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและชาวบ้านด้วย...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด จันทบุรี 22/05/2556

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดูแลบัญชีเงินกองทุนแก้มลิง ซึ่งเก็บมาเกินสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ทำสักที จะทำอย่างไร ควรนำมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีโครงการใดที่สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องแก้มลิงเพียงอย่างเดียวได้ จะพยายามไปเยี่ยมให้ครบทุกศูนย์ศึกษาฯ ...

  อ่านต่อ »

 • พระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 02/05/2556

  ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนให้สามารถดำเนินกิจกรรมอาหาร กลางวันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้การผลิตอาหารของนักเรียนยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ราษฎรก็จะได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำด้วย และมีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า จะสร้างได้เมื่อไร ...

  อ่านต่อ »

12345...50( 981 พระราชดำริ )

curve