ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สกลนคร วันที่ 29 ตุลาคม 2556

พระราชดำริ

          - เรื่องแหล่งน้ำบริเวณตำบลค้อเขียวที่ไม่พอใช้ เนื่องจากตื้นเขินและการแย่งใช้น้ำ ระหว่างแปลงยางพารากับแปลงปลูกหญ้า ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา  และทรงยกตัวอย่างโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ว่ามีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ ขอให้ชลประทานหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร

                 -ปัญหาเรื่อง โคเต้านมอักเสบ สหกรณ์ควรให้ปศุสัตว์มาช่วยดูแลและให้คำแนะนำ

              -ควรฝึกคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานในสหกรณ์ให้มากขึ้นและใช้คนในพื้นที่ให้มากขึ้น และให้พึ่งคนจากนอกพื้นที่น้อยลง

             - ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึง แนวทางโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นและมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย มีการสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีป้ายเคลื่อนไหว รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุแล้วมาช่วยดูแล ที่น่าจะนำมาใช้ได้กับโรงพยาบาลในประเทศไทย ในการนี้ขอให้พิจารณาการใช้หญ้าแฝกและไม้พื้นถิ่นที่มีระบบรากลึกปลูกเพื่อยึดดิน ป้องกันดินถล่มในพื้นที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความลาดชันสูง

         -ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดินถล่มทับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านผะเต๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยหาวิธีการผันน้ำหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

สถานที่

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

curve