• โครงการ อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 280,000 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

  จังหวัด เพชรบุรี

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จังหวัด สปป.ลาว

  ในปี 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน 12 ล้านกีบ ให้กับนายนิคม ตันเต็มทรัพย์ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ สปป.ลาว มอบให้กับอาจารย์คำแพง แก้วหนูเพ็ด ก่อสร้างอาคารเรือนนอน และได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  จังหวัด สปป.ลาว

  เมื่อปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระมหากรุณาฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามที่ ท่านไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีสาส์นขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวลาวเช่นเดีย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผลและขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 254...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยโสธร

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านยาก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการทำการเกษตรปลูกและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยประ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดนสามัคคี

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการขุดสระ กักเก็บน้ำตามแนวทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน อยู่ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลการดำเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเล็ก จินดาสงวน ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองการเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดจนการอบรม และเผยแพร่ไปสู่ราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยระนอง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ ขุดลอกยอดห้วยเตย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลตาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามที่ นายศรีอาน นรสาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปิดกั้นลำห้วยตาลโกนบริเวณใกล้แม่น้ำสงคราม เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตร และประมงในฤดูแล้ง ตามที่ เจ้าอาวาสวัดเสนานฤมิตรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูกอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟตอนล่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยปลวก 6

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองโสน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงหนองโสน ว่า “ควรปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น สำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างทั่วถึง...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve