โครงการ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานที่ตั้ง

จังหวัด สปป.ลาว

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)

เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

เรื่องเดิม

                เมื่อปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานพระมหากรุณาฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามที่ ท่านไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีสาส์นขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวลาวเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินการในประเทศไทย

                 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริว่า “รู้สึกปลื้มที่เห็นผลสำเร็จของโครงการฯ จากสภาพเดิมที่เป็นป่า จนปัจจุบันประสบความสำเร็จ และขอให้ช่วยพิจารณาสืบต่อการใช้ประโยชน์ โดยนำผลสำเร็จของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ไปช่วยเหลือประชาชนชาวลาว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป”

 

ผลการดำเนินงานปี 2560              

                 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมสาธิตส่งเสริมและฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานให้แก่องค์กรภาครัฐ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

                  1. การพัฒนาด้านประมง

                     1.1 ขยายผลส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบ และสนับสนุนโครงการประมงโรงเรียนรอบเขตโครงการ จำนวน 5 แห่ง

                     1.2 ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร จำนวน 40 คน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

                     1.3 ปรับปรุงบ่อซีเมนต์ผลิตพันธุ์ปลา จำนวน 6 บ่อ

                  2. การพัฒนาด้านวิชาการเกษตร

                     2.1 จัดฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล การผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และจัดเวทีชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

                     2.2 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ขนาด 6x12 เมตร สำหรับใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์การเพาะเห็ด และกิจกรรมต่าง ๆ

                 3. การพัฒนาที่ดิน

                  3.1 ปรับปรุงบำรุงดินโดยการผลิตปุ๋ย  ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากเศษพืช ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลงศัตรูพืช ตลอดจนเพาะพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่ายเกษตรกร

               3.2 ฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 2 รุ่น

                 

               4. การพัฒนาด้านปศุสัตว์  

                    4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำเสียออกจากคอกหมู และปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์ปีก 4 หลัง

                    4.2 ฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ เลี้ยงเป็ดเทศ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร และโคเนื้อ จำนวน 2 รุ่น

?

                 5. การพัฒนาด้านชลประทาน

                    กรมชลประทาน จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซอน และประตูปิด-เปิดน้ำรางระบายน้ำฝั่งซ้าย    

                 6. งานประชุมสัมมนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

                    ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 รุ่น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทยระดับเจ้าหน้าที่ 1 รุ่น และระดับผู้นำ 1 รุ่น  ประชุมสัมมนาสัญจรต่างแขวง “การขยายผลความสำเร็จโครงการศูนย์ฯ” จำนวน 1 รุ่น  และสนับสนุนแนวพันธุ์ครอบครัวตัวแบบ จำนวน 30 ครอบครัว

                    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะทำงานฝ่ายลาว ได้ศึกษาดูงานในประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)

 

ผลการดำเนินงานปี 2561             

               ในปีงบประมาณ2561 ได้ดำเนินกิจกรรมสาธิตส่งเสริมและฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานให้แก่องค์กรภาครัฐ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

                1. งานพัฒนาด้านประมง

                   1.1 ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร จำนวน 40 คน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

                   1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในการผลิตพันธุ์ปลา ระบบหมุนเวียนน้ำในการเพาะฟักปลานิลแปลงเพศ

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร

                2. งานพัฒนาด้านวิชาการเกษตร

                  2.1 จัดฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล การผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง และจัดเวทีชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

การขยายพันธุ์ไม้ผลและผลิตพืชอินทรีย์

จัดฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล การผลิตพืชอินทรีย์

                3. งานพัฒนาที่ดิน

                 3.1 ปรับปรุงบำรุงดินโดยการผลิตปุ๋ย  ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากเศษพืช ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ สารขับไล่แมลงศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ตลอดจนเพาะพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่ายเกษตรกร และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 2 รุ่น

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช

จัดทำแปลงเพาะพันธุ์หญ้าแฝก

              4. งานพัฒนาด้านปศุสัตว์  

                4.1 ปรับปรุงซ่อมแซมคอกไก่ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน1 คอก ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำของแผนก

                4.2 ฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ เลี้ยงเป็ดเทศ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร และโคเนื้อ จำนวน 2 รุ่น

คอกไก่ที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

การฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์

              5. งานพัฒนาด้านชลประทาน

                  กรมชลประทาน จะดำเนินการก่อสร้างเรือนเพาะพันธุ์ปลานิล ขนาดกว้าง24 เมตร ยาว 38 เมตร และปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร

              6. งานประชุมสัมมนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

                 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน ๒ รุ่น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทยระดับเกษตรกร 1 รุ่น ระดับเจ้าหน้าที่ 1 รุ่น และระดับผู้นำ 1 รุ่น  ประชุมสัมมนาสัญจรต่างแขวง “การขยายผลความสำเร็จโครงการศูนย์ฯ” จำนวน 1 รุ่น  และสนับสนุนแนวพันธุ์ครอบครัวตัวแบบ จำนวน 30 ครอบครัว

                 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะทำงานฝ่ายลาว ได้ศึกษาดูงานในประเทศไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)

คณะทำงานฝ่ายลาวศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2562

              ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินกิจกรรมสาธิตส่งเสริมและฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ตลอดจนจัดการศึกษา ดูงานให้แก่องค์กรภาครัฐ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ระยะเวลาที่แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2563  โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ ดังนี้

            1. งานพัฒนาด้านประมง

                    1.1 พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

                  1.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารธรรมชาติมีชีวิตเพื่อการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ให้แก่เทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และเทคนิคดงคำช้าง โดยส่งเสริมความรู้ด้านประมง พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต

 

            2. งานพัฒนาด้านวิชาการเกษตร

                    จัดฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล การผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร และจัดเวทีชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น

                 

              3. งานพัฒนาที่ดิน

                3.1 ปรับปรุงบำรุงดินโดยการผลิตปุ๋ยได้แก่ ปุ๋ยหมักจากเศษพืช ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ สารขับไล่แมลงศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)  การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการเพาะพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกและแจกจ่ายเกษตรกร และฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 2 รุ่น

                      3.2 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ พร้อมถังเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานพัฒนาที่ดิน

 

               4. งานพัฒนาด้านปศุสัตว์

                   4.1 ฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงการจัดการโคเนื้อ สุกร สัตว์ปีก การควบคุมป้องกันโรคให้แก่เกษตรกร จำนวน 2 รุ่น

                       4.2 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ พร้อมถังเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานพัฒนาด้านปศุสัตว์

 

                5. งานพัฒนาด้านชลประทาน

                 กรมชลประทาน จะดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรือนพักนักศึกษาฝึกงาน พร้อมติดตั้งพัดลมภายในอาคาร จำนวน 10 ตัวปรับปรุงโรงครัวติดตั้งกันสาดบังแดด จำนวน 4 แห่งปรับปรุงป้ายโครงการฯ ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตรปรับปรุงประตูคอกสัตว์ซ่อมแซมเรือนฟักไข่และซ่อมแซมคลองชลประทาน

                                

อาคารเรือนพักนักศึกษาฝึกงาน บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

 

               6. งานประชุมสัมมนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

                    ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 รุ่น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานในไทยระดับเกษตรกร 1 รุ่น ระดับเจ้าหน้าที่ 1 รุ่น และระดับผู้นำ 1 รุ่น  ประชุมสัมมนาสัญจรต่างแขวง “การขยายผลความสำเร็จโครงการศูนย์ฯ” จำนวน 1 รุ่น  และสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่ครอบครัวตัวแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน

 

                              

สัมมนาสัญจรแขวงอัตตะปือ “การขยายผลความสำเร็จโครงการศูนย์พัฒนาฯ”

และสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่ครอบครัวตัวแบบ

 

 

                             

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve