• องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา"

  เมื่อปี พ.ศ. 2521 พื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร และอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่มีการแทรกซึมและใช้เป็นฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายซึ่งได้บังคับให้ราษฎรในท้องที่ส่งเสบียง ยารักษาโรค และอาวุธตลอดจนใช้เป็นฐานในการปลุกระดมมวลชน ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบร...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "เขื่อนขุนด่านปราการชล"

  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน โดยให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภค - บริโภค แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม"

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นจากราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลมหาโพธิ์ ตำบลสระโบสถ์และตำบลใกล้เคียง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำทำนา เนื่องจากฝายที่สร้างไว้เดิมชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างใหม่เป็นฝายถาวร (ฝายวังแขม) โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๙ แล้วเสร็จปี ๒๕๒๐ ฝายวังแขมรับน้...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดบ้านไร่(หลวงพ่อคูณ)"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ ในการนี้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ำในลำห้วยสาขาต่างๆ ของห้วยสามบาท ปรับปรุงอ่างเก็บน...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำโนนศรีสง่า"

  พื้นที่ราบเชิงเขาบริเวณเทือกเขาภูเขียว ในหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโหล่น บ้านโนนศรีสง่า บ้าน คลองเจริญ และบ้านโนนเหมา ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในอดีตตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๒๗ ที่ผ่านมา ประสบปัญหาหนักทั้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ และไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้มายาวนาน จึงจำเป็นต้องพากันหันไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพ จนพื้นที่ป่าที่เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำชีมีสภาพเ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก"

  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร มีพระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "เมืองสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริทรงเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์การเกษตรถาวรวัฒนา ในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างโรงสีข้าว ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "ทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยขุดสระเก็บกักน้ำตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่นเดียวกับในพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายณ บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน สภาพเดิมเป็นพื้นที่แห้งแ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร และผันน้ำไปช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน และหมู่บ้านใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ

  สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ “...คราวนี้ก็จะขอเล่าเรื่องว่าทำอะไรบ้าง ขอเล่านิทาน ก็ไม่ใช่นิทาน เป็นเรื่องที่ได้ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้. ไปอยู่ที่...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ

  สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต รู้รักสามัคคี “...อีกอย่างหนึ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ก็ได้พูดแล้ว ท่านก็คงได้ฟังแล้วได้พูดเมื่อวานนี้เองในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์. ตอนแรกได้พูดว่าคนไทยเรา ที่รักษา...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ

  สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคล จังหวัดสระบุรี “...ตอนนี้ก็ขอกลับมาพูดถึงที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวถึงผลงาน หรือ การงานที่ทำ เช่นเรื่อง “ทฤษฎีใหม่” ทีแรกก็ไม่นึกว่าจะพูดเรื่อง “ทฤษฎี...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า “...ทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดที่อาศัย ทุกคนจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะบ้านเมืองเป็นปรกติมั่นคง ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่ว...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

  สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๒ “...ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลด้วยดี ย่อมต้องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับความร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ข้าพเจ้าจึงหวังว่า ท่านทั้งหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของแต่ละท่านด้วยใจบริสุทธิ์ โดยคำนึงถึง...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม"

  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับที่ดินจากราษฎรบ้านหัวแหลม ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่น้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวนรวม ๒๔-๑-๑๓ ไร่ เพื่อจัดทำโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงที่ทำการเกษตรไม่ได้ผล เนื่องจากดินในบริเวณดังกล่าวมีความเค็ม...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ปักธงชัย"

  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้รับที่ดินที่ราษฎร น้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และพระราชทานที่ดังกล่าวให้จัดทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจรรยา ปั้นดี เข้าเฝ้า...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการอ่างพวง"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ พื้นที่ส่งน้ำหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ และมีพระราชดำริ สรุปดังนี้ ๑. ควรพิจารณาความเหมาะสมในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ผ่านสันทำนบของอ่างพักน้ำเขากระปุกลงอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ซึ่งมีสภาพขาดแคลนน้ำมาก เพื่อให...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย"

  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภคได้ตลอดปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เตรียมความพร้อมของพื้นที่ และเริ่มก่อสร้าง เมื่อปี ๒๕๕๕...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี"

  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ ณ จังหวัดขอนแก่น สรุปความว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ต่อ...

  อ่านต่อ »

12345...10( 181 แนวคิดทฤษฎี )

curve