องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก"

รายละเอียดองค์ความรู้

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก

                     เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร มีพระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังนี้

                    เนื่องจากราษฎรหมู่บ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ได้ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอย่างดีมาก โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท สำหรับจ่ายค่าชดเชยที่ดินของราษฎรที่ถูกน้ำท่วม ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อีกจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ด้วย กรมชลประทานควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ให้สามารถเก็บกักได้โดยเร่งด่วน เพื่อให้ราษฎรหมู่บ้านดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกนี้โดยเร็วที่สุด หากงบประมาณค่าก่อสร้างในปีนี้ไม่เพียงพอ ทาง ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ จะช่วยดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมให้ และหากมีปัญหาเรื่องเครื่องจักร เครื่องมือ ทางแม่ทัพกองทัพภาคที่ ๒ จะช่วยดำเนินการให้

    

อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก

                   กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ และก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เพื่อสนองพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วยงานเขื่อนเก็บกักน้ำ เป็นเขื่อนดิน สูง ๒๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๖ เมตร ความจุ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบและคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้าย ยาว ๖.๓๒ กิโลเมตร ฝั่งขวายาว ๒.๗๑ กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔,๐๐๐ ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗

 

ระบบส่งน้ำ

                   ต่อมา เมื่อปี ๒๕๓๖ ดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบ และอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงเวลาที่มีการเสด็จฯแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และทรงงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี

 

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                               ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔

curve