พระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 26/11/2545

โดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

พระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 18/11/2539

ทรงขอให้ผู้ที่มาร่วมชุมนุมเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยกันดูแล แก้ไข และรักษาชาติบ้านเมืองของเรา ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดภัย เป็นบ้านเมืองที่ร่มรื่นน่าอยู่ โดยเฉพาะป่าและน้ำ ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่

พระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 26/01/2540

ประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เหมือนประเทศพม่า ที่มีแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสาระวิน ซึ่งได้จากหิมะละลายจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศของเราอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยในการเพาะปลูกและการอุตสาหกรรม ดั

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 20/06/2541

หลักการป้องกันอุทกภัยที่ต้องเผยแพร่ให้รับทราบทั่วกัน ก็คือการแนะนำให้ผู้ที่อย่าในพื้นที่ต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ตาม ทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร ฝ่ายรักษาความมั่นคง เช

พระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 18/01/2540

ให้สร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาแม่ปิง เพื่อส่งน้ำให้ราษฎรสำหรับใช้ในการเกษตร และบ้านห้วยสะแพทนี้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายภัยแล้งแห่งหนึ่งของอำเภอจอมทอง ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ดูรายละเอียด

แนวคิดทฤษฎี

องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา"

ดูรายละเอียด

 

curve