ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2540

พระราชดำริ

ประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เหมือนประเทศพม่า ที่มีแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสาระวิน ซึ่งได้จากหิมะละลายจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศของเราอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยในการเพาะปลูกและการอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ไว้ เพราะว่าต้นไม้จะรักษาน้ำไว้ทั้งในลำต้นและในแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วย การตัดไม้ทำลายป่าจะมีผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำให้ฤดูฝนสั้นลงและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ความชื้นในอากาศก็จะหมดไป แผ่นดินจะแห้งแล้ง สัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย จึงทรงขอให้ช่วยดูแลและบำรุงรักษาป่าไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศต่อไป และขอให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกับป่า ซึ่งจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สถานที่

โครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

curve