ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2539

พระราชดำริ

ทรงขอให้ผู้ที่มาร่วมชุมนุมเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยกันดูแล แก้ไข และรักษาชาติบ้านเมืองของเรา ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดภัย เป็นบ้านเมืองที่ร่มรื่นน่าอยู่ โดยเฉพาะป่าและน้ำ ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ เพราะการตัดไม้ทำลายป่า จะมีผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากป่าเป็นจักรกลสำคัญในการผลิตน้ำฝน ต้นไม้จะรักษาน้ำไว้ในแผ่นดิน ต้นไม้จะรักษาน้ำไว้ในราก ลำต้น และใบ การทำลายป่ามากขึ้นจะทำให้ฤดูฝนสั้นลงและฝนไม่ตกตามฤดู และการที่ปล่อยให้มีการทำลายป่าต่อไปเรื่อยๆ ความชื้นในอากาศก็จะหมดไป แผ่นดินจะแห้ง แล้วไม่มีต้นไม้ที่จะเก็บน้ำไว้ น้ำใต้ดินก็จะไม่เหลือ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องรักษาป่าไว้เป็นแหล่งน้ำที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศ ทั้งในปัจจุบันและต่อไปยังลูกหลานของเราในอนาคตด้วย ส่วนอาหารที่กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก หลายประเทศวุ่นวายอยู่กับการรบราฆ่าฟัน ผลิตอาหารไม่ได้ ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ ผลิตอาหารเลี้ยงตัวเอง และยังเผื่อแผ่เลี้ยงประชากรโลกได้ จึงควรจะใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และควรช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำไว้ให้ดี อย่าให้ถูกทำลายไปมากกกว่านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเสมอว่า ทรงอยากเห็นเมืองไทยรักษาสภาพนี้ไว้ให้ได้ เพราประเทศที่ผลิตอาหารเองได้ จะเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งมั่นคง

สถานที่

ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการชลประทาน สกลนคร (ห้วยเดียก) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

curve