ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2540

พระราชดำริ

ให้สร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาแม่ปิง เพื่อส่งน้ำให้ราษฎรสำหรับใช้ในการเกษตร และบ้านห้วยสะแพทนี้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายภัยแล้งแห่งหนึ่งของอำเภอจอมทอง ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม ให้แก่ราษฎรโดยเร่งด่วน เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

สถานที่

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพทตอนบน บ้านห้วยสะแพท หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

curve