โครงการ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สถานที่ตั้ง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญแก่เยาวชน ได้แก่ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดยทรงมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือความรู้ที่เหมาะแก่เด็กในวัยต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยพระองค์ทรงกำหนดหลักการทำคำอธิบายเรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ สำหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจระดับหนึ่ ง สำหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ระดับหนึ่ง และสำหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจอ่านได้อีกระดับหนึ่ง เพื่ออำนวยโอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้น เป็นเครื่องมือแนะนำวิชาแก่บุตรธิดา และให้พี่แนะนำวิชาแก่น้อง
เป็นลำดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องถึงเรื่องอื่นๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์ จะให้ผู้ศึกษาทราบและตระหนักว่าวิชาการแต่ละสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน ควรศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในวิชาการทุกสาขา และแต่ละสาขามีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นหนังสือที่ได้ประโยชน์จริง ๆ แก่ทุกฝ่าย

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน

(สำหรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑-๑๑ เลิกผลิตและไม่มีจำหน่ายแล้ว)
มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อเรื่อง และผู้เขียนเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ :
๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐
๔๑ ๔๒ ๔๓

 


 
เล่มที่ ๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง คือ
ดวงอาทิตย์ | อุปราคา | ท้องฟ้ากลางคืน | นก | ปลา | เครื่องจักรกล | พลังงาน | อากาศยาน | ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๓ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
ข้าวข้าวโพด | ฝ้าย | ยางพารา | ทรัพยากรป่าไม้ | ผลิตผลป่าไม้การทำไม้ | วัชพืช | วัวควาย | ช้าง
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๕ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีทั้งหมด ๘ เรื่อง คือ
ผักไม้ผล | อ้อย | มันสำปะหลัง | พืชหัว | การขยายพันธุ์พืชเป็ดไก่พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๙ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีทั้งหมด ๑๓ เรื่อง คือ
เรื่องของยา | สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ | การทำแท้ง | การสาธารณสุขโรคมะเร็ง | รังสีวิทยาฟันและเหงือกของเรา | เวชศาสตร์ชันสูตร | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | นิติเวชศาสตร์ | โภชนาการ | ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๑๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง คือ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ | ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ | การประยุกต์คอมพิวเตอร์ | การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ | สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ | การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๑๖ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม | พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎกการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ | ศิลาจารึกและการอ่านจารึก | สังคมและวัฒนธรรมไทยการผลิตหนังสือ | การดนตรีสำหรับเยาวชน | การช่างและหมู่บ้านช่างดาวเทียมเพื่อการเกษตร | การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๑๗ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๖ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
ช้างเผือก | ฉันทลักษณ์ไทยระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต | โรคตับอักเสบจากไวรัส | ของเสียที่เป็นอันตรายการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ | ปอแก้วปอกระเจา | พืชเส้นใย | การปรับปรุงพันธุ์พืช | ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๑๘ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย | ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์การแต่งกายของคนไทยกฎหมายกับสังคมไทยประวัติการพิมพ์ไทย | ภาษาและอักษรไทย | ยาฆ่าแมลง | ดินและปุ๋ยการเลี้ยงหมูระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๒๐ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย | ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ | จิตรกรรมไทยแบบประเพณี | เสียงและมลภาวะทางเสียง | เลเซอร์ | เซลล์แสงอาทิตย์ | อัญมณีเวชศาสตร์การบิน | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรคเอดส์ | การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๒๕ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน | ระบบฐานข้อมูล | วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาซอฟต์แวร์ | โครงข่ายประสาทเทียม | อินเทอร์เน็ต | การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ | แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๓๖ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
มัสยิด | ละครชาตรี | เกวียน | ทองคำ | มะคาเดเมีย | หุ่นยนต์ | แอนิเมชัน | โรคมาลาเรีย | โรคไต
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๔๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
ประเพณีลอยกระทง | ละครดึกดำบรรพ์ | โนรา | ภูมิลักษณ์เด่นในประเทศไทย | ทะเลไทย | ชา |
วัสดุทางวิศวกรรมกับการกีฬา | เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ | โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๔๒ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
ประเพณีของชาวไทยมุสลิม | หนังตะลุง | หญ้าแฝก | แมว | มลพิษของดินและการเกษตร | แสงซินโครตรอน | อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น | โรคมะเร็งในเด็ก
รายชื่อผู้เขียน
เล่มที่ ๔๓ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
ประเพณีสิบสองเดือน | ชาวมอญในประเทศไทย | การศึกษาแบบวิถีไทย | กัญชงและกัญชา |
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน | การบริหาจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน | ดาราจักร | โรคหลอดเลือดสมอง
รายชื่อผู้เขียน
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยประมวลพระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์

สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
 
หนังสือ สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๖๐ เรื่องโดยแบ่งเป็น ๙ หมวด คือ
หมวดที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
หมวดที่ ๒ พระราชวงค์
หมวดที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
หมวดที่ ๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
หมวดที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐ ธรรมนูญ
หมวดที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
หมวดที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยว ข้อง
หมวดที่ ๙ เบ็ตเตล็ด
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve