• องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย"

  เมื่อปี ๒๕๕๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงานปรับปรุงฝายห้วยคล้ายที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นทำนบดิน มีสภาพแตกร้าวรั่วซึม โดยก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดสันอ่างกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตรสูง ๕ เมตร ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นยาว ๑๐๘ เมตร และท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร เพื่อให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด"

  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สรุปว่าควรพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยสามพาด ซึ่งประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปิดกั้นห้วยสามพาด และสาขา เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกเป็นบริเวณกว้างในท้องที่หลายหมู่บ้าน หลายตำบล ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน"

  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญา วิศิษฐ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ วัดหินหมากเป้ง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอศรีเชียงใหม่ และทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอศรีเชียงใหม่ ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือนิคมลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์"

  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา อดีตรองสมุหราชองครักษ์ ได้อันเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แจ้งแก่กรมชลประทาน ให้ตรวจสอบสภาพปัญหาข้อขัดข้องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ สถานี ซึ่งเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ให้พิจารณาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฟากจังหวัดมุกดาหาร มาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้น และให้พิจารณาดูว่าพื้นที่ที่จะส่งน้ำออกจากอุโมงค์ (ผันน้ำ) ว่ามีพื้นที่ว่างหรือไม่ ให้ดำเนินการปลูกป่า โดยทำเป็นอุทยานเล็กๆ เพ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยหวด"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณลุ่มน้ำห้วยหาด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวดโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำส่งให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎร หมู่บ้านน้อย บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านบึงสา และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน ฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกันเป็นแกนกลางในการปลูกป่าพระราชทานแก่ประชาชน ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน ...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาบ้านยูโย"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ เมื่อปี 2536 สรุปความว่า เพื่อให้ราษฎรในเขตโครงการบ้านยูโยได้เห็นรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยว ให้สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ควรจัดทำแปลงสาธิตในบริเวณนี้ต่อไป เมื่อปี ๒๕๓๙ มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโยโดยให้นำผลสำเร...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านปาล์มน้ำมัน

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชกระแสกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาที่ดินนราธิวาส ณ ศูนย์พัฒนาที่ดินนราธิวาส สรุปความว่า “...ให้หาพืชชนิดที่เหมาะสมมาปลูกในพื้นที่พรุ...” ๒ ตุลาคม ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชกระแส ณ พระตำหนักทักษิณราช-นิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า “...ควรจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยเหล่านี้ได้มีโอกาสรวมกลุ่ม...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ฝายต้นน้ำลำธาร)

  ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “...อาจมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม่อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหายดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักขอ...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการศึกษา

  ๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง สรุปดังนี้ “...อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรม เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศ จ...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านหลักปฏิบัติงานโครงการพัฒนา

  ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปดังนี้ “...ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานท่าน ทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการคือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่...” ๑๘ เมษายน ๒๕๐๓...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (หญ้าแฝก)

  ๒๒ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดำริ แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ณ สวนจิตรลดาฯ และ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้ ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสมกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึก...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตร (ข้าว)

  ๖ มีนาคม ๒๕๑๔ พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เวลานึกถึงทำไมมีข้าวมาก ราคาข้าวก็ตก ก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมาก พวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข่าวในราคาถูก แต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อน แก่ประชาชนทั่วไป ก็ต้องหาเหตุผล ทำไมแพง ข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูก เข้าไปหากลุ่มชาวนา ถามเขาว่าเป็นอย่างไร เขาบอกว่าแย่ ...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านโครงการพัฒนาการเกษตร (ทฤษฎีใหม่)

  สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านโครงการพัฒนาการเกษตร (ทฤษฎีใหม่) ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ พระราชดำรัส ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต “...ทำทฤษฎีใหม่ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีโอกาสทำเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้าน้ำมีพอดีในปีไหน ก็สามารถที่จะประกอบการเกษตรหรือปลูกข้าวที่เรียกว่านาปีได้ ถ้าต่อไปในหน้าแล้งมีน้ำน้อย ก็สามารถที่จะใช้น้ำที่กักไว้ในสระเก็บน้ำของแต่ละแปลงมาทำการเพาะ...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตร (การพัฒนาดิน)

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ เสด็จฯ ไปยังแปลงทดลองปลูกพืชในดินพรุของศูนย์พัฒนาที่ดินนราธิวาส มีพระราชดำรัสกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ความว่า “ให้ปรับปรุงที่ดินที่ราษฎรทำกินอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยไม่ต้องบุกรุกที่ใหม่ ให้สามารถทำนาได้ทุกๆ ปี และให้มีการปลูกป่าโดยใช้ไม้พันธุ์ในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถทนทานต่อภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี” ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗ พระราชดำรัส เกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาวิจัยพื้นที่ดินเปรี้ย...

  อ่านต่อ »

 • "องค์ความรู้จากโครงการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง"

  โครงการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง หรือ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ โดยในระยะแรกเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร การพัฒนาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายต้นน้ำลำธาร บ่อน้ำบาดาลพัฒนาโครงการพื้นฐาน...

  อ่านต่อ »

 • สรุปพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

  ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐ พระราชดำรัส ณ พื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี “...การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้นสำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลูกป่าบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นยอดเขาและเนินสูง ต้องมีการปลูกป่าโดยไม้ยืนต้น และปลูกไม้ฟืนซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกป่าทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นนั้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบน...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยัง"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังและขยายระบบส่งน้ำของอ่างเก็บลำพะยัง พร้อมทั้งให้พิจารณาขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ บริเวณพื้นที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์...

  อ่านต่อ »

 • องค์ความรู้เรื่อง "โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ"

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร - นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งของลำน้ำก่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

123456...10( 181 แนวคิดทฤษฎี )

curve