องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้

อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย
จังหวัดอุดรธานี

        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุง อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยคล้ายเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕.๓/๒๑๐๐๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖)

        เมื่อปี ๒๕๕๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงานปรับปรุงฝายห้วยคล้ายที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นทำนบดิน มีสภาพแตกร้าวรั่วซึม โดยก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดสันอ่างกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตรสูง ๕ เมตร ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นยาว ๑๐๘ เมตร และท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร เพื่อให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๖๙๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

 

อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย

  

ระบบส่งน้ำ 

        ประโยชน์ของโครงการ สามารถช่วยเหลือให้ราษฎร ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ และบ้านแสงอร่าม หมู่ที่ ๑๑ รวม ๒๔๘ ครัวเรือน ๑,๔๒๖ คน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีโดยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ในช่วงฤดูฝน และ ๕๐๐ ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องทำให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

พื้นที่รับประโยชน์ 

        ในระยะแรก ยังมีการใช้น้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบส่งน้ำยังไม่สมบูรณ์เต็มพื้นที่ส่งน้ำ ราษฎรจำเป็นต้องสูบน้ำไปใช้เอง

        ต่อมามีการส่งเสริมระบบส่งน้ำให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้น้ำเพิ่มผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว จากผลผลิตประมาณ ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น และมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น ช่วยให้ราษฎรที่ย้ายออกไปทำงานที่อื่นกลับมาประกอบอาชีพในถิ่นฐานเดิมมากขึ้น

พื้นที่รับประโยชน์ 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                               ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔

curve