องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้

อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด
จังหวัดอุดรธานี

          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สรุปว่าควรพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยสามพาด ซึ่งประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปิดกั้นห้วยสามพาด และสาขา เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกเป็นบริเวณกว้างในท้องที่หลายหมู่บ้าน หลายตำบล ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้มีน้ำสำหรับใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนและฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างปิดกั้นห้วยสามพาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่มีราษฎรเข้าไปบุกเบิกเป็นที่ทำกินอยู่แล้วนั้น ควรทำการสำรวจเขตที่ทำกินของราษฎร แล้วประสานงานกับจังหวัดอุดรธานีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินซึ่งจะถูกน้ำท่วม ตามความเหมาะสมต่อไป
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้
๑. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นทำนบดินสูง ๑๕.๕ เมตร ยาว ๑,๐๖๘ เมตร
๒. ก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาว ๓๖ กิโลเมตร

 

อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด

อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด

 

 

พื้นที่รับประโยชน์ในเขตอำเภอต่างๆ

          ประโยชน์ของโครงการ ช่วยให้พื้นที่การเกษตรประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ในเขต ๑๑ หมู่บ้าน ในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองแสง และอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สามารถเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งช่วยให้ราษฎรประมาณ ๑,๕๐๔ ครัวเรือน มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์และทำการประมงได้ตลอดปี
 

แผนที่โครงการ

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                               ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔

curve