องค์ความรู้เรื่อง "โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้

โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับที่ดินจากราษฎรบ้านหัวแหลม ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่น้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวนรวม ๒๔-๑-๑๓ ไร่ เพื่อจัดทำโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงที่ทำการเกษตรไม่ได้ผล เนื่องจากดินในบริเวณดังกล่าวมีความเค็ม

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เพื่อเป็นแปลงศึกษากึ่งสาธิตตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นต้นแบบและทางเลือกแก่เกษตรกร

          มีการแบ่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

          ๑. แปลงปลูกข้าว ๕ ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ โดยวิธีปักดำ

          ๒. โรงปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๑ งาน ผลิตเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรและฝึกอบรม

          ๓. แปลงไม้ผล ๕ ไร่ เพื่อปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ดินเค็ม

          ๔. สระเก็บน้ำ ๑.๕ ไร่ ใช้ในกิจกรรมการเกษตรและเลี้ยงปลากินพืช

          ๕. แปลงทดสอบพืชทนเค็มและพืชไร่พืชผัก เพื่อทดสอบพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ดินเค็ม และเป็น
การเสริมรายได้และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

          ๖. อาคารเก็บอุปกรณ์การเกษตร บ้านพัก โรงสีข้าว บ่อปลา ๒ ไร่

          ๗. อาคารอเนกประสงค์ แปลงไม้ผล ๓ ไร่

          ๘. ถนนและแปลงปลูกข้าว ๑.๕ ไร่

          ประโยชน์ของโครงการ เป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี เรียนรู้ ศึกษาดูงาน และจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการดินเค็ม การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม และเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินเค็ม รวมทั้งผลิตพันธุ์ไม้ที่เติบโตได้ดีในดินเค็ม เพื่อจำหน่ายและสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

 

                                                                                                กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

curve