องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำโนนศรีสง่า"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้   

อ่างเก็บน้ำโนนศรีสง่า

จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่ราบเชิงเขาบริเวณเทือกเขาภูเขียว ในหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโหล่น บ้านโนนศรีสง่า บ้านคลองเจริญ และบ้านโนนเหมา ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ในอดีตตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๒๗ ที่ผ่านมาประสบปัญหาหนักทั้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ และไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้มายาวนาน จึงจำเป็นต้องพากันหันไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพ จนพื้นที่ป่าที่เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำชีมีสภาพเสื่อมโทรม และทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงแม่น้ำชีลดน้อยลง

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่บ้านโนนศรีสง่าต.นางแดด จ.ชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินกั้นระหว่างเชิงเขาความยาว ๒๘๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร สูงกว่า ๑๓.๕๐ เมตร กักเก็บน้ำได้ ๒๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีอาคารระบายน้ำล้นเชื่อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ ๔ สาย ช่วยกระจายน้ำไปช่วยเหลือราษฎรไห้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ช่วยให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้ง ประกอบอาชีพทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ มีอยู่มีกินอย่างพอเพียง มีการปลูกข้าว ผลไม้ พืชผักนานาชนิดได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ มีบ่อปลาขนาดเล็กประจำแต่ละชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ทำให้มีอาชีพที่มั่นคงไม่ต้องทำลายป่าและล่าสัตว์มาตั้งแต่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน

ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าภูเขียว ป่าต้นน้ำของแม่น้ำชี ให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                   กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                                         ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

 

curve