องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้

อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม

จังหวัดลพบุรี 

             โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นจากราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลมหาโพธิ์ ตำบลสระโบสถ์และตำบลใกล้เคียง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำทำนา เนื่องจากฝายที่สร้างไว้เดิมชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างใหม่เป็นฝายถาวร (ฝายวังแขม) โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๙ แล้วเสร็จปี ๒๕๒๐ ฝายวังแขมรับน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ

  

อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม


             นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระมหากรุณา เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยขอให้นำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เข้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และกรมชลประทานมีแผนงานก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ ไว้แล้ว หากโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง

    

ระบบส่งน้ำ 

             สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๕/๕๑๐๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑ สรุปความว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชดำริว่าเป็นโครงการ ที่น่าสนับสนุน โดยมีข้อพิจารณาว่า

             ๑. ผู้ที่บุกรุกในเขตโครงการจะไม่ได้รับการชดเชย หรือเอกชนจะให้มีการชดเชยไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

             ๒. ระบบต้องใช้ระบบของฝายก่อน

             ๓. ในพื้นที่ทำประโยชน์จะต้องส่งเสริมระบบทฤษฎีใหม่

             ๔. ในอนาคตต้องขยายพื้นที่รับประโยชน์

             การดำเนินงานโครงการห้วยใหญ่วังแขมฯ ได้มีการประสานการแต่งตั้งหน่วยงานและดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริ ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการชลประทานห้วยใหญ่วังแขม ระดับจังหวัด จำนวน ๑๗ คน เช่น เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประมงจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี ฯลฯ โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑ คน เช่น ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี ฯลฯ โดยนายอำเภอ เป็นประธานคณะทำงาน เกษตรอำเภอสระโบสถ์เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

ฝายวังแขม

             การดำเนินงานโครงการ

             ๑. ในระยะแรกเป็นภารกิจในการซ่อมแซมฝายวังแขม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถรับน้ำได้ดี

             ๒. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม มีความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งในปี ๒๕๔๘ ได้เริ่มส่งน้ำให้พื้นที่ของเกษตรกรผ่านทางคลองธรรมชาติ (ห้วยใหญ่) และปล่อยน้ำลงมาตามลำห้วยใหญ่มายังฝายวังแขมเพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลสระโบสถ์
ตำบลมหาโพธิ์ และตำบลนิยมชัย ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และทำเกษตรกรรมโดยการใช้น้ำจากระบบของฝายก่อนและก่อสร้างระบบส่งน้ำเป็นคลองดาดคอนกรีตฝั่งซ้าย - ขวา จำนวนทั้งสิ้น ๗ สาย รวมความยาว ๒๗.๑ กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ ซึ่งสามารถขยายพื้นที่
รับประโยชน์ได้มากขึ้น ประมาณ ๒๓,๗๐๐ ไร่

             ๓. กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยการการขุดสระน้ำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ในช่วงปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ จำนวน ๖๑ ราย

             ๔. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการพัฒนาอาชีพเกษตร เป็นกิจกรรมที่ใช้แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของหน่วยงานต้นสังกัด และใช้งบประมาณปกติ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในลักษณะของการดำเนินกิจกรรมทั่วๆ ไปของอำเภอสระโบสถ์
ไม่มุ่งเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

              ผลจากการพัฒนาแหล่งน้ำจากโครงการฯ เป็นประโยชน์ให้เกษตรกรทั้ง ๓ กลุ่ม มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมโดยมีการทำนาและทำไร่เป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง ซึ่งมีรายได้จากการเพาะปลูก เฉลี่ย ๙๑,๘๕๐บาท/ครัวเรือน/ปี

แผนที่โครงการ

 

 

 

 

                                                                                                กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

curve