องค์ความรู้เรื่อง "โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้

โครงการอ่างเก็บน้ำเลย

อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค -บริโภค ได้ตลอดปี

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เตรียมความพร้อมของพื้นที่ และเริ่มก่อสร้าง เมื่อปี ๒๕๕๕ โดยก่อสร้างถนนทางเข้าและบริเวณภายในโครงการ วางท่อลอดถนน พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพัก ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๓๕.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

 

อ่างเก็บน้ำน้ำเลย 

ระบบส่งน้ำ

        ประโยชน์ของโครงการ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิ ตำบลหนองคัน และตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง และตำบลทรายขาว ตำบลวังสะพุง และตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุงรวมจำนวน ๑๐,๒๒๘ ครัวเรือน ประชากร ๔๗,๗๒๑ คน ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ ๕๙,๖๐๐ ไร่

พื้นที่รับประโยชน์

          นอกจากนี้ ยังมีส่วนสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า ซึ่งมีโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการอยู่อย่างเกื้อกูลกัน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ช้างป่าไม่ให้สูญพันธุ์ และแก้ปัญหาช้างป่าออกมากินพืชผลของชาวบ้านทำให้เดือดร้อน แล้วช้างป่าก็อาจถูกทำร้ายด้วย

แผนที่โครงการ

 


 

                                                                                                กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

curve