องค์ความรู้เรื่อง "เมืองสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้

   โครงการเมืองสหกรณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริทรงเห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์การเกษตรถาวรวัฒนา ในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างโรงสีข้าว

โรงสีข้าวพระราชทาน

                เมื่อปี ๒๕๔๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ ดังนี้

                ๑. ถมดินปรับพื้นที่ เนื้อที่ ๒๑ ไร่ (๓๓,๖๐๐ ตารางเมตร)

                ๒. ก่อสร้างถนนลูกรัง ความยาว ๓๒๐ เมตร

                ๓. ก่อสร้างฉางข้าวอเนกประสงค์ ความจุ ๕๐๐ ตัน

                ๔. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการทอผ้าด้วยกี่กระตุกพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทอผ้า

            ๕. ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่กลุ่มสตรีสหกรณ์ จำนวน ๕๐ คน ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๖ กลุ่ม ในด้านต่างๆ เช่น การแปรรูปสินค้า การแปรรูปสัตว์น้ำ ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม และการแปรรูปข้าวเปลือก

             ๖. สนับสนุนเกษตรกรให้ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม จำนวน ๘ ราย ส่งเสริมการเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ ๓๑๒ ไร่

               ๗. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อควบคู่กับการเลี้ยงไก่และสุกร เลี้ยงปลาในนาข้าว จำนวน ๑๒๐ ราย

              ๘. ส่งเสริมการเลี้ยงโค – กระบือ ของโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร จำนวน ๗๒๐ ตัว

             ๙. ก่อสร้างโรงสีพระราชทาน ขนาดกำลังสีข้าว ๖๐ ตัน ต่อวัน รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก จำนวน  ๑,๙๘๓ ตัน สีเป็นข้าวสารส่งขายที่กรุงเทพฯ

             ๑๐. ปลูกต้นไม้ เสริมสร้างระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

             ประโยชน์ของโครงการ ราษฎรในพื้นที่ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 

ฉางข้าวอเนกประสงค์

 

                                                                                                                กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                               ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๔

curve