โครงการ ขุดลอกยอดห้วยเตย

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแต้ อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกยอดห้วยเตย

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลตาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามที่ นายศรีอาน  นรสาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

ผลการดำเนินงานปี 2541

ขุดลอกยอดห้วยเตย ขนาด 110 X 160 เมตร  ลึก 3.5 เมตร ความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมคันดินกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร ยาว 291 เมตร และอาคารท่อระบายน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยให้ราษฎรจำนวน 2 หมู่บ้าน 75 ครัวเรือน 300 คน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเกษตรได้ตลอดปี

2. จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่ จำนวน 300 ไร่

ขุดลอกห้วยยอดเตยขนาด 110x160 เมตร ลึก 3.5 เมตร เก็บกักน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve