โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแต้ อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูกอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2538

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 323,000 ลูกบาศก์เมตร ทำนบดินยาว 420 เมตร สูง 6 เมตร กว้าง 4 เมตรและงานขุดลอกหนอง ปริมาณดิน 226,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. สนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุม จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองแสง หมู่บ้านดงอีบาง และหมู่บ้านสันติสุข จังหวัดสกลนค

2. มีน้ำสำหรับเพาะปลูก อุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และขยายพื้นที่เพาะปลูกได้เพิ่มขึ้น 300 ไร่

     เครื่องจักร เครื่องมือกำลังดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ                                     ขุดลอกลำห้วยเพื่อสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น

           ทำนบดินยาว 420 เมตร สูง 6 เมตร กว้าง 4 เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve