• โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองโสน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงหนองโสน ว่า “ควรปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น สำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างทั่วถึง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหมาคาบปลา

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา พอสรุปได้ดังนี้ “ควรทำการขุดลอกหนองหมาคาบปลาให้ลึกและสร้างเสริมคันดินกั้นขอบหนองน้ำ พร้อมกับก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อเก็บกักน้ำในหนองน้ำให้สูงเหนือระดับพื้นดิน ตามความเหมาะสม ในลักษณะของอ่างเก็บน้ำและควรพิจารณาขุดคลองผันน้ำ เพื่อรับน้ำจากห้วยปลาหาง เข้าหนองหมา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองบัว

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆในบริเวณนั้น ในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำ ได้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองผักตบ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆในบริเวณนั้น ให้เก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้ใช้อุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองปืน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำ 2 แห่ง นี้ รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองหมาคาบปลา

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายบ้านสร้างฝาก ภูมิประเทศที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพงโพด บ้านสร้างฝาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองทุ่งมนที่บ้านเจริญศิลป์ โดยขุดดินในหนองให้ลึกและพิจารณาเสริมสร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองกุดแดง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำด้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา สรุปได้ว่า “ควรพิจารณาจัดหาน้ำเพาะปลูก และน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหาน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา สรุปได้ว่า “ควรขุดลอกลำห้วยและหนองน้ำต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำยาม พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำที่บริเวณปากลำห้วยเหล่านั้น เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง”...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายกักเก็บน้ำลำห้วยปลวก 6

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายบ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่จะพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา ดังนี้ “ควรพิจารณาจัดหา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเก็บกักน้ำห้วยปลวก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรในกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโจด หากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณอ่างเป็นที่ทำกินของราษฎร ก็ควรเปลี่ยนไปก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำในลำห้วยปลวกแทนเป็นระยะๆ และขุดขยายทางน้ำด้านเหนือฝายให้ลึก และกว้างขึ้นตามความเหมาะสม พ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียเมืองสกลนคร (หนองหาน)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนม และบริเวณที่น้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน และได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปได้ว่า “ในบริเวณข้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ข้างโรงพยาบาลที่ทางเทศบาลมีโครงการจะก่อสร้างถนน เพื่อบังคับน้ำเสียไหลไปรวมที่บริเวณเดียวกัน ที่ฌาปนสถานคูหมากเสือ ซึ่งกรมประมงจะดำเนินการก่อสร้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรในเขตตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครด้วย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้ไขน้ำเสียเมืองสกลนคร (หนองสนม)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนม และบริเวณน้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริพอสรุปได้ว่า “เนื่องด้วยหนองสนมเป็นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละ 30 ที่ระบายทิ้งมาจากเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งมีประชากรประมาณ 5,500 หลังคาเรือน ควรวางโครงการและก่อสร้างระบบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านท่าเยี่ยม

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานว่า “ควรพิจารณาโครงการจัดหาแหล่งน้ำที่ห้วยสาขาของห้วยยามและลำห้วยยาม เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลุกและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองบัวหลวง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อให...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองสิมโซ่

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองขอนแก่น

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน I , II , III ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทำการขุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองผึ้งร้าง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน I , II , III ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทำการขุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองปลาดุก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เช่นหนองปลาดุก หนองเอิงเริง หรือหนองสโน หนองหว้า หรือหนองสนมและหนองอื่นๆ โดทำ...

  อ่านต่อ »

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve