โครงการ ขุดลอกหนองผักตบ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองผักตบ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆในบริเวณนั้น ให้เก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้ใช้อุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

- ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 160 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

- อาคารท่อรับน้ำ 1 แห่ง

- อาคารระบายน้ำล้น 1 แห่ง

- อาคารท่อส่งน้ำ 2 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 200 ไร่

2. มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง สำหรับราษฎรบริเวณบ้านผักตบและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 198 ครัวเรือน หรือ 1,029 คน

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve