โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองโสน

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำหนองโสน

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงหนองโสน ว่า “ควรปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น สำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างทั่วถึง

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2536

ขุดลอกหนอง ลึก 2.5 เมตร ยาว 890 เมตร กว้าง 200 เมตร ทำนบดิน กว้าง 6 เมตร สูง 2.5 เมตร ยาว 2,503 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 500,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นและท่อส่ง-รับน้ำ และท่อลอดถนน

 

ประโยชน์ของโครงการ

ช่วยให้ราษฎรหมู่บ้านหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 180 ครัวเรือน หรือจำนวน 2,100 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในบริเวณรอบๆ หนองน้ำ จำนวน 500 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve