โครงการ ขุดลอกหนองหมาคาบปลา

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองหมาคาบปลา

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

              เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา พอสรุปได้ดังนี้ “ควรทำการขุดลอกหนองหมาคาบปลาให้ลึกและสร้างเสริมคันดินกั้นขอบหนองน้ำ พร้อมกับก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อเก็บกักน้ำในหนองน้ำให้สูงเหนือระดับพื้นดิน ตามความเหมาะสม ในลักษณะของอ่างเก็บน้ำและควรพิจารณาขุดคลองผันน้ำ เพื่อรับน้ำจากห้วยปลาหาง เข้าหนองหมาคาบปลา ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้เพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

               ขุดลอกหนองหมาคาบปลาลึกประมาณ 1.3 เมตร พร้อมสร้างคันดินขอบหนอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,085 เมตร สูง 3 เมตร รวมทั้งก่อสร้างอาคารรับ-ส่งน้ำ และตกแต่งบริเวณโดยรอบ

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ราษฎรหมู่บ้านจำปา และบ้านหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวนประมาณ 663 ครัวเรือน หรือ 3,879 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค  เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่รอบๆ หนองน้ำ จำนวน 500 ไร่

   

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

งานขุดลอกหนองหมาคาบปลา ขุดลอกลึกประมาณ 1.3 เมตร พร้อมสร้างคันดินรอบหนอง ขนาดคันดินกว้าง 6 เมตร ยาว 2,085 เมตร สูง 3 เมตร และอาคารประกอบจำนวน 11 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 0.6 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ช่วยให้ราษฎรบ้านจำปา จังหวัดสกลนคร จำนวน 663 ครัวเรือน หรือ 3,879 คน สามารถน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่รอบๆ หนองน้ำ จำนวน 500 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve