โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม

บ้านม่วง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรในเขตตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครด้วย

ผลการดำเนินงาน ปี 2533

             งานก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยคลองดาดคอนกรีต ความยาวประมาณ 4.55 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้พื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร จำนวน 2,600 ไร่ ราษฎรในบริเวณบ้านม่วง บ้านนาขาม และหมู่บ้านข้างเคียงไม่น้อยกว่า 206 ครอบครัว สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงได้ตลอดปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve