โครงการ ฝายทดน้ำบ้านท่าเยี่ยม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ธาตุ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายทดน้ำบ้านท่าเยี่ยม

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานว่า “ควรพิจารณาโครงการจัดหาแหล่งน้ำที่ห้วยสาขาของห้วยยามและลำห้วยยาม เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลุกและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2536

ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำบ้านท่าเยี่ยมเป็นฝายคอนกรีต กว้าง 60 เมตร สูง 5 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

 

ประโยชน์ของโครงการ

1. ช่วยให้ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 332 ครัวเรือน หรือจำนวน 1,769 คน สามารถมีน้ำใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้ตลอดปี

2. มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคสำหรับราษฎรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve