โครงการ ฝายกักเก็บน้ำลำห้วยปลวก 6

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกศิลา อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาลำห้วยปลวก (ฝายเก็บกักน้ำห้วยปลวก 6)

หมู่บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายบ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่จะพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา ดังนี้ “ควรพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสำหรับอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองโจด บ้านหนองทุ่ม ตำบลโคกศิลา กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโจด 1 อ่างเก็บน้ำหนองโจด 2 หากสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณอ่างเป็นที่ทำกินของราษฎร ต้องถูกน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยปลวก ที่ตำบลโคกศิลา กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ ก็ควรเปลี่ยนไปก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำในลำห้วยปลวกแทนเป็นระยะๆ และควรขุดขยายทางน้ำด้านเหนือฝายให้ลึกและกว้างขึ้นตามความเหมาะสมเท่าทีจะทำได้ พร้อมทั้งควรปลูกต้นไม้สองฝั่งลำห้วยที่บริเวณที่ตั้งฝาย เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่บริเวณดังกล่าว”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

            การก่อสร้างฝายและขุดลอกลำห้วย

- งานก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ 1 แห่ง กว้าง 16 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 3.5 เมตร

            - งานขุดลอกลำห้วย กว้าง 6 เมตร ยาว 1.1 กิโลเมตร ลึก 2.5 เมตร และทำคันดิน ขนาดสูง 3.5 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านหนองโจด และบ้านหนองทุ่ม ตำบลโคกศิลา กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 179 ครัวเรือน หรือ 1,041 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูก พื้นที่จำนวน 1,200 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve