โครงการ ฝายเก็บกักน้ำห้วยปลวก

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกศิลา อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการฝายเก็บกักน้ำห้วยปลวก

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรในกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโจด หากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณอ่างเป็นที่ทำกินของราษฎร ก็ควรเปลี่ยนไปก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำในลำห้วยปลวกแทนเป็นระยะๆ และขุดขยายทางน้ำด้านเหนือฝายให้ลึก และกว้างขึ้นตามความเหมาะสม พร้อมทั้งควรปลูกต้นไม้สองฝั่งลำห้วยที่บริเวณที่ตั้งฝาย เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่บริเวณดังกล่าว

ผลการดำเนินงาน ปี 2538

ดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำห้วยปลวก 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบและงานปรับปรุงลำห้วยปลวก 2.7 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. จะทำให้ราษฎร จำนวน 8 หมู่บ้าน ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 1,088 ครัวเรือน 5,150 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี

2. จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่ จำนวน 3,000 ไร่ ในฤดูฝน และ 1,000 ไร่ในฤดูแล้ง

                              ฝาย คสล.สันฝานกว้าง 33 เมตร สูง 3 เมตร                        ขุดลอกและปรับปรุงลำห้วย ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร

                                 กักเก็บน้ำได้ 0.12 ล้านลูกบาศก์เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve