โครงการ ขุดลอกหนองผึ้งร้าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองผึ้งร้าง

หมู่บ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

              เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน I , II , III ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทำการขุดลอกและเสริมคันดินรอบบริเวณหนองตามความเหมาะสม เพื่อรับน้ำฝนและน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่สูง เก็บกักไว้ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

-  ขุดลอกหนองน้ำ ขนาดกว้าง 110 เมตร ยาว 145 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร

-  อาคารท่อรับน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. 1 แห่ง

-  ท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

              ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านดงยอ และบ้านดงขุมข้าว พังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 253 ครอบครัว หรือ 1,273 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูก พื้นที่จำนวน 100 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve