โครงการ ขุดลอกหนองบัว

สถานที่ตั้ง

อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหนองบัว

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆในบริเวณนั้น ในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำ ได้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

- ขุดลอกหนองน้ำขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร เก็บกักน้ำได้ประมาณ 44,000 ลูกบาศก์เมตร และอาคารท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

           ช่วยให้ราษฎรบริเวณบ้านหนองลาด และหมู่บ้านใกล้เคียง มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูกประมาณ 100 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve