• โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง (คลองผันน้ำอูน)

  จังหวัด สกลนคร

  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลาหางตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเขาสำนัก

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาสำนักพร้อมระบบ ความจุ 140,000 ลบ.ม....

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยซวง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนรา

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนรา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริประตูบังคับน้ำน้ำแบ่ง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองระบาย คลองส่งน้ำ และอาคารประกอบต่างๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดสระห้วยโง้ง

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดสระเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 6

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคลองระบายน้ำสายที่ 6...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านนาคออีบูน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำนาคออีบูน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตพอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ โดยให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฯ กรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ลำห้วยสาขาของลำห้วยทราย พร้อมท่อส่งน้ำมายังพื้นที่โครงการ และขุดลอกหนองน้ำธร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านแฆแบะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านกัวลอต๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านกัวลอต๊ะ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 3

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 3...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำเหนือประตูระบายน้ำโต๊ะแดง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานขุดลอกหน้าฝายห้วยดินแดง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดเสนานฤมิตร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรโดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่ นายธารินทร์ ยางธิสาร กำนันตำบลคำตากล้า ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ขยายพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งประกอบอาชีพของร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำแฆแบะ-นานาค

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คั้นกั้นน้ำประตูระบายน้ำโต๊ะแดง-นานาค

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคันกั้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...2345678910...238( 4,741 โครงการ )

curve