โครงการ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน

สถานที่ตั้ง

บ้านพิกุลทอง หมู่6 ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน

ประวัติโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำที่ก่อสร้างขึ้น  ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระราชทานไว้เมื่อวันที่  4,7 และ 9  กันยายน  2524  เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่แปลงวิจัยทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตามพระราชดำริ  และพื้นที่นาบริเวณใกล้เคียงอีกประมาณ  1,700  ไร่  เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ  2525  แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  2526  งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น  25,035,000  บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

                เพื่อเก็บกักน้ำสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  300  ไร่  และส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการ  1,700  ไร่  

ที่ตั้งโครงการ

                โครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6  บ้านพิกุลทอง  ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  พิกัด  47N  RH 173 – 064  ในแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง  5321I

                ทางเข้าโครงการอยู่ทางขวาของทางหลวงสาย นราธิวาส – ตากใบ หมายเลข 4084  ที่ กม. 8+900  เข้าโครงการด้วยระยะทางประมาณ  2+000  กม.

ลักษณะโครงการ

                เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำชนิดดินถม

                ลักษณะของหัวงานตัวเขื่อน  (Main  Dam) พร้อมอาคารประกอบ

                                -  พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน                                                   4.5          ตร.ม.

                                -  ทำนบดินสูง                                                               5.0          ม.

                                -  ยาว                                                                         663.0       ม.

                                -  ปริมาตรตัวเขื่อน                                                         2.85        ล้าน ลบ.ม.

                                -  ระดับสันทำนบดิน                                                       +5.00      ม.รทก.

                                -  ระดับน้ำเก็บกัก                                                          +4.00      ม.รทก.

                                -  ระดับน้ำสูงสุด                                                            +4.50      ม.รทก.

                                -  ระดับธรณีท่อส่งน้ำ                                                      +2.00      ม.รทก.

                                -  ความจุอ่างมีระดับเก็บกัก                                               2.85        ล้าน ลบ.ม.

                ทางระบายน้ำล้น  (Spill  way)

                                -  ความกว้าง                                                                   24.00     ม.

                                -  ระดับสันฝาย                                                               +4.00      ม.รทก.

                                -  ความสูงของน้ำท่วมเหนือระดับสันฝาย                                0.50        ม.

ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบจำนวน  1  สาย  ความยาวประมาณ  4.5  กม

ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบจำนวน  1  สาย  ความยาวประมาณ  1.8  กม.

วิธีการส่งน้ำ

                การส่งน้ำโดยวิธีหมุนเวียน  ตามความต้องการของฝ่ายวิจัยและทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  และตามแผนการปลูกพืชของกลุ่มเกษตรกร

รายละเอียดสภาพพื้นที่ของโครงการ

                1.  พื้นที่โครงการ  (Project  Area)                                            8,490     ไร่

                2.  พื้นที่ชลประทาน  (Irrigable  Area)                                        8,490     ไร่

                3.  เป็นพื้นที่ชลประทานระดับ  2                                                2,000     ไร่

                4.  เป็นพื้นที่ชลประทานระดับ  4                                                 6,880     ไร่

                5.  พื้นที่ชลประทานแบ่งเป็นฝั่งซ้าย                                            180         ไร่

                                                     ฝั่งขวา                                              1,820     ไร่

 

                ตามรายละเอียดดังนี้

                1.  พื้นที่ทั้งหมด                                                                              8,490     ไร่

                2.  พื้นที่บรรเทาอุทกภัย                                                                    6,880     ไร่

                3.  พื้นที่ส่งน้ำ                                                                                 2,000     ไร่

                4.  พื้นที่ทำนา                                                                                 4,130     ไร่

                5.  พื้นที่ปลูกพืชไร่  พืชผัก                                                                -            ไร่

                6.  พื้นที่ไม้ยืนต้น                                                                            1,700     ไร่

                7.  พื้นที่พรุยังไม่ได้ทำประโยชน์                                                          380      ไร่

                8.  พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ                                                                2,280     ไร่

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve