• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  ด้วย นายจีรมิตร เจียมเจริญอุดมดี ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำ ในเขตบริเวณบ้านสีสุก ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพราะราษฎรในบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาความแห้งแล้งมาก ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้ สำนักราชเลขาธิการจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคำประมง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเทา

  จังหวัด สกลนคร

  ได้มีพระราชดำริ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2528 สรุปว่าในพื้นที่เพาะปลูกราษฎรบ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นั้น แห้งแล้วและขาดแคลนน้ำมานาน จึงควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเทาขึ้นตามความเหมาะสม และต่อท่อส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำ หลังจากนั้นก็ควรกระจายน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 2,500 ไร่ ของราษฎรบ้านโพนแพง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ก็จะสา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านแพงตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (วางระบบส่งน้ำเพิ่มเติม)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโคกภูใหม่ 1

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโคกภูใหม่ 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังเดือนห้า (อ่างเก็บน้ำหนองบัว)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำนาก้านเหลือง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำอ่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเต่า

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเชียงพิลา

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

1234567...238( 4,741 โครงการ )

curve