โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเทา

สถานที่ตั้ง

ตำบล กกปลาซิว อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเทา

บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

            ได้มีพระราชดำริ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2528 สรุปว่าในพื้นที่เพาะปลูกราษฎรบ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นั้น แห้งแล้วและขาดแคลนน้ำมานาน จึงควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเทาขึ้นตามความเหมาะสม และต่อท่อส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำ หลังจากนั้นก็ควรกระจายน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 2,500  ไร่ ของราษฎรบ้านโพนแพง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณนั้น ให้ดีขึ้นด้วย

ผลการดำเนินงาน ปี 2532

              1.  งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ขนาดทำนบดินสูง 21 เมตร ยาว 332 เมตร หลังคันดินกว้าง 7.5 เมตร พร้อมระบบ

              2. ระบบส่งน้ำ ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

               ช่วยให้พื้นที่การเกษตร ประมาณ 3,627 ไร่ ในเขต 3 หมู่บ้า ของตำบลกกปลาซิว อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนช่วยให้ราษฎรจำนวนประมาณ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve