โครงการ อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (วางระบบส่งน้ำเพิ่มเติม)

สถานที่ตั้ง

ตำบล โคกภู อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve