โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำเต่า

สถานที่ตั้ง

ตำบล จันทร์เพ็ญ อำเภอ เต่างอย จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve