โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านแพงตอนบน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปทุมวาปี อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve