• โครงการ จัดหาน้ำให้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำ หรือจากแหล่งน้ำที่กรมชลประทานก่อสร้างไว้ โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยโศกไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงหนองสามขา(หนองคำตากล้า)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาขุดลอกปรับปรุงหนองสามขา เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ทำการเกษตรบริเวณรอบหนองในช่วงฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยอีนูนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว เรื่องกรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 11 ครอบครัว ที่อพยพมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาบึงสะพาน

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองน้ำบึงสะพานส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงบึงสาธารณะหนองคำฮุย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งกลุ่มหนองน้ำขนาดเล็กต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขุดคลองเชื่อมต่อถึงกันตามความเหมาะสม สามารถใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้งได้อีกด้วย ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บหนองบัวแพ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร (อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก) สรุปได้ดังนี้ “เนื่องด้วยราษฎรบ้านหนองบัวแพ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้ทางราชการขุดคลองหนองบัวแพ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและใช้อุปโภคแห่งเดียวของหมู่บ้าน มีความตื้นเขินและสกปรก หากมีการขุดหนองน้ำใสให้ลึกสามารถ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร สรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำสงคราม โดยใช้บริเวณพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นประจำในฤดูน้ำหลาก เป็นที่เก็บน้ำตามความเหมาะสม โดยน้ำที่เก็บไว้นี้จะสามารถใช้เพื่อปลูกพืชในหน้าแล้งและใช้อุปโภค บริโภค สำหรับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ได้เป็นอย่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำไอการ์เซ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายจัดหาน้ำเสริมให้ฝายคลองน้ำใส 2

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อจัดหาน้ำเสริมให้ฝายคลองน้ำใส 2...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านกาต๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์โซ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายไอร์บือแต

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ฝายไอร์มือเซ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสุนน

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดหาน้ำให้ราษฎรและพื้นที่ใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง ขุดคลอง พร้อมอาคารประกอบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคแม่น้ำบางนรา

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้าท่าเทียบเรือ เพื่อการรับเสด็จทางชลมารค...

  อ่านต่อ »

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve