โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน

สถานที่ตั้ง

ตำบล จันทร์เพ็ญ อำเภอ เต่างอย จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยอีนูนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ หม่อมหลวงทวีสันต์  ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว เรื่องกรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 11 ครอบครัว ที่อพยพมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ

ผลการดำเนินงาน ปี 2540

- กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น

- ทำนบดินและอาคารประกอบปรับปรุงเขื่อนดินสูง 16.50 เมตร ยาว 220 เมตร ความจุ 2.60 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

1. ราษฎร จำนวน 1 หมู่บ้าน จำนวน 130 ครัวเรือน 561 ได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการประมงได้ตลอดปี

2. จะก่อประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่การเกษตรกรรม จำนวน 2,100 ไร่

แนวทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยอีนูน ขนาด 16.50 เมตร ยาว 220 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 2.60 ล้านลูกบาศก์เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve