โครงการ ฝายไอร์มือเซ

สถานที่ตั้ง

บ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 6 ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการฝายบ้านไอร์มือเซ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย

บ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 6 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 47 N RG 013-686 ระวาง 5321 III

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

พิกัด E 800900,0407904538

       N 669200.9536873073

พิกัด Lat 6.04743  Long 101.71814

 

เรื่องเดิม 

        โครงการฝายบ้านไอร์มือเซ เป็นโครงการตามแผนงานหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียของจัังหวัดนราธิวาส (ปชด.) ปี 2552 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์มือเซ,บ้านไอกรอส ให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคตลอดปี ดำเนินการโดยกรมชลประทาน เป็นผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้น และโครงการก่อสร้าง 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 5 จึงได้จัดเข้าแผนงานหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซียของจังหวัดนราธิวาสลำดับความสำคัญลำดับที่ 1 แต่เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอจึงต้องใช้เงินกู้ระหว่างประเทพศ (MIYASAVA Plan) และต้องก่อสร้างท่อส่งน้ำ เพียงท่อส่งน้ำสายที่ 1 สายเดียว ส่วนท่อส่งน้ำสายที่ 2 จึงต้องจัดเข้าแผนงานปี 2543 ต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

             เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรของราษฎรบ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 6 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ราษฎรจำนวน 600 ครัวเรือน ประชากร 2,500 คน มีน้ำอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอทั้งปี

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

         สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์มือเซ หมู่ที่ 6 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ราษฎร จำนวน 600 ครัวเรือน ประชากร 2,500 คน มีน้ำอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอทั้งปี

 

ลักษณะโครงการ

       ข้อมูลอุทกวิทยา

       - พื้นที่รับน้ำเหนือฝายทดน้ำ             1.50  ตารางกิโลเมตร

 

ก่อสร้างปี 2540 งบประมาณ 16,585,000.- บาท

     -ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง 1.75 เมตร สันฝายยาว 10.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำโดยวางท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด O 0.20  และ 0.15 เมตร รวมความยาว 6,860 เมตร

    -สร้างถังกรองน้ำ-เก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ 

      ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายไอร์มือเซ ในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543

 

ปัญหาและอุปสรรค

      -

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

     -

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน

     -

แผนที่โครงการ : โครงการไอร์มือเซ (ปชด.) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

พิกัด                  47N RG 009-692                      พิกัด UTM (E)    800900

ระวาง                  L7018 5321 III                          พิกัด UTM (N)    669200

ชื่อลุ่มน้ำ              ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                     รหัสลุ่มน้ำ    21

ประเภทโครงการ    ปรับปรุงระบบชลประธาน               ขนาดโครงการ   ขนาดเล็ก

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve