โครงการ ฝายบ้านไอร์โซ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายทดน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve