โครงการ จัดหาน้ำสนับสุนน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดหาน้ำให้ราษฎรและพื้นที่ใกล้เคียง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve