โครงการ ฝายจัดหาน้ำเสริมให้ฝายคลองน้ำใส 2

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างฝายเพื่อจัดหาน้ำเสริมให้ฝายคลองน้ำใส 2

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve