โครงการ จัดหาน้ำให้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร

สถานที่ตั้ง

ตำบล ม่วง อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำ ให้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำ หรือจากแหล่งน้ำที่กรมชลประทานก่อสร้างไว้ โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยโศกไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร

ผลการดำเนินงาน ปี 2542

กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ พร้อมถังหอสูง 20 ม. ความจุ 20 ลบ.ม. งานขุดบ่อพักน้ำขนาด 5,000 ลบ.ม. 1 แห่ง และงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาว 3,180 ม.

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรตำบลม่วง จำนวน 3 หมู่บ้าน 378 ครัวเรือน ได้มีน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภค บริโภค โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 1,000 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve