โครงการ ฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5

สถานที่ตั้ง

ตำบล บองอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านกะลูบี หมู่ที่ 9 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 47 N RG 020-912

ระวาง 5321 IV,5321 III

แผนที่มาตรส่วน 1: 50,000

 

ประวัติโครงการ

       ศาสตรราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ โดยมีโครงการจัดที่ดินทำกันและที่อยู่อาศัย,ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี

 

วัตถุประสงค์โครงการ

           เพื่อจัดหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้กับราษฎรในโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 

 

สภาพภูมิประเทศ

         สภาพภูมิประเทศในเขตลุ่มน้ำคลองยะกัง บริเวณคันน้ำมีความลาดชันมาก

 

สภาพลำน้ำ

         คลองยะกังเป็นลำน้ำที่มีสภาพคลองคดเคี้ยวมาก และมีปริมาณน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

ลักษณะโครงการ

        เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา ประเภทฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำประเภทท่อส่งน้ำ

 

รายละเอียดโครงการ

        หัวหน้างานและอาคารประกอบ

         -ฝายทดน้ำ ศสล.ขนาดกว้าง 31.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

        -ทำนบปิดกั้นลำน้ำเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร

        -ช่องลัด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร

        -ทางระบายน้ำล้น กว้าง 8.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร

 

งานระบบส่งน้ำ

        ระบบส่งน้ำใช้ระบบปั๊มน้ำ นำขึ้นไปเก็บกักในหอถึงสูง ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. ถังพักน้ำขนาดความจุ 120 ลบ.ม. และส่งน้ำด้วยระบบท่อโดยการส่งน้ำของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จะมีลักษณะการส่งน้ำแบบหมุนเวียน (รอบเวรการส่งน้ำ) และรอบเวรการส่งน้ำจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

         กรณีที่ 1 รอบเวรการส่งน้ำสำหรับถังพักน้ำขนาดความจุ 120 ลบ.ม. ให้ส่งรอบเวรละ 4 วัน

         กรณีที่ 2 รอบเวรการส่งน้ำสำหรับหอถังสูงขนาดความจุ 25 ลบ.ม. ให้ส่งรอบเวรละ 3 วัน

         หมายเหตุ   1.โดยแต่ละวันจะสูบน้ำ 4 รอบ/วัน (เช้า 2 รอบ เย็นน 2 รอบ)

                         2.ทางโครงการฯ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของฝายจุฬาภรณ์ 5 โดยมี นายสมพงษ์ สุขชา เป็นประธาน และนายบือราเฮง สามุยามา เป็นรองประธาน รวมคณะกรรมการเป็นจำนวน 11 คน เพื่อดูแลและบริหการการใช้น้ำ แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้

          2.1 เขตที่ 1 แปลงที่ 68-101

          2.2 เขตที่ 2 แปลงที่ 65-67

          2.3 เขตที่ 3 แปลงที่ 1-34

โดยมีแผนการสูบน้ำออกเป็ฯ 3 เขต เขตละ 1 วัน

                       3. รอบเวรส่วนบริเวณที่ทำการและสระบัวจะได้รับน้ำจากหอถัง ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. เมื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก เขตที่ 1 ก่อน 3 วัน/1ครั้ง

     1. ท่อ HDPE 2-Ø 0.40 ม.(ไปยังถังพักขนาด 120 ลบ.ม. และถังสูง 25 ลบ.ม. ความยาว 1,800 เมตร

     2.ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 (เข้าพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,000 ไร่ และรอบบริเวณที่ทำการของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5)

         2.1 บริเวณแปลงเพาะปลูกรับน้ำ ประมาณ 34 แปลงๆละ 10 ไร่ (340 ไร่) และบริเวณสระบัว,บริเวณที่ทำการ

ปริมาณการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเพาะปลูก (340 ไร่) โดยประมาณ   = 0.00016*340 =  0.054 ลบ.ม./วินาที

โดยแยกรายละเอียดปริมาณการส่งน้ำ ดังนี้

           -ท่อ MAN (M1) ขนาด Ø 10''  (ปริมาณน้ำในท่อ 0.049 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ 0.024 ลบ.ม./วินาที)  ความยาว 550 เมตร

          -ท่อแยก (P1) ขนาด Ø 8'' (ปริมาณน้ำในท่อง 0.030 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่ 0.016 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 750 เมตร

          -ท่อแยก (P2) ขนาด Ø 6'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.028 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 60 ไร่ 0.01 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 750 เมตร

         - -ท่อแยก (P3) ขนาด Ø 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.010 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่ 0.005 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 750 เมตร

รวมความยาว 2,270 เมตร

         2.2 บริเวณแปลงเพาะปลูกรับน้ำ ประมาณ 68 แปลงๆละ 10 ไร่ (680 ไร่)

ปริมาณการส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเพาะปลูก (680 ไร่) โดยประมาณ  = 0.00016*680  = 0.109 ลบ..ม./วินาที

โดยแยกรายละเอียดปริมาณการส่งน้ำ ดังนี้

       -ท่อ MAN (M2)  ขนาด Ø 12'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.085 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 60 ไร่ 0.01 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 1,300 เมตร

       -ท่อแยก (P4) ขนาด Ø 10'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.049 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 110 ไร่ 0.018 ลบ.ม./ วินาที) ความยาว480 เมตร

      -ท่อแยก (P5) ขนาด Ø 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.01 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่ 0.005 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 450 เมตร

        -ท่อแยก (P6) ขนาด Ø 6'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.028 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 60 ไร่ 0.01 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 500 เมตร

         -ท่อแยก (P7) ขนาด Ø 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.001 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 40 ไร่ 0.006 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 320 เมตร

         -ท่อแยก (P8) ขนาด Ø 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.01 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 50 ไร่ 0.008 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 350 เมตร

        -ท่อแยก (P9) ขนาด Ø 10'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.049 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 110 ไร่ 0.018 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 1,350 เมตร

         -ท่อแยก (P10) ขนาด O 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.01 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่ 0.005 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 260 เมตร

        -ท่อแยก (P11) ขนาด Ø 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.001 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 80 ไร่ 0.006 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 200 เมตร

        -ท่อแยก (P12) ขนาด Ø 5'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.01 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 40 ไร่ 0.006 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 200 เมตร

         -ท่อแยก (P13) ขนาด Ø 8'' (ปริมาณน้ำในท่อ 0.030 ลบ.ม./วินาที (ปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่ 0.016 ลบ.ม./วินาที) ความยาว 430 เมตร

รวมความยาว 5,840 เมตร

        2.3 บริเวณสระบัว ท่อ PVC ขนาด Ø 10''   ความยาว 800 เมตร

        2.4 บริเวณที่ทำการ ท่อ PVC ขนาด Ø 4''  ความยาว 1,100 เมตร

              3.ถังเก็บน้ำ ขนาด Ø 6.00 ม. สูง 3.60 ม. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง

              4.หอถังสูง ขนาด Ø 4.00 ม. สูง 12.00 ม. ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง

 

งานส่วนประกอบอื่นๆ

         บ้านพักข้าราชการ 1-2 แฝด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

 

งานอำนวยการ

      -ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมหม้อแปลงและอุปกรณ์ ความยาว 2,500 เมตร

      -เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 160 ลบ.ม./ซม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมชุมครบชุด พร้อมเปิด-ปิดแท่น, ดับปลิง และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

 

งานปรับปรุงหัวงานและอาคารประกอบ

      ปรับปรุงระบายน้ำล้ม ขนาดความยาว 74.50 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

 

งบประมาณค่าก่อสร้าง 

        โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา)

         ปีงบประมาณ 2556

         1.งานหัวงานและอาคารประกอบ     8,553.400.- บาท

         2.งานระบบส่งน้ำ

             -ท่อส่งน้ำ HDPE                     14,293,300.-บาท

            -ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. 441,300.-บาท

            -หอถังสูง ขนาดความจุ  25 ลบ.ม. 920,900.-บาท

         3.งาานอำนวยการ

            -บริหารโครงการฯ                      50,000.- บาท

                รวมเงินงบประมาณ                 24,955,100.-บาท

ปีงบประมาณ 2537

1.งานหัวงานและอาคารประกอบ               16,955,100.-บาท

2.งานระบบส่งน้ำ

       - ท่อส่งน้ำ PVC                            8,937,300.-บาท

3.งานอำนวยการ

      - บริหารงานโครงการ                       50,000.-บาท

      -ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส                    1,489,800.-บาท

      -เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 160 ลบ.ม./ซม.  1,573,000.-บาท

4.งานส่วนประกอบอื่นๆ                                458,700.-บาท

                 รวมเงินงบประมาณ               29,463,900.-บาท

 

โครงการชลประทานนราธิวาส

ปีงบประมาณ 2539

1.งานปรับปรุงทางระบายน้ำล้น  งบประมาณ 30,277,000.-บาท

          รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                83,999,800.-บาท

 

ระยะเวลาดำเนินการ

     -โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

       แผนงานเดิม ระยะเวลา 2 ปี (ปีงบประมาณ 2536-2537)เนื่องจากมีการปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ แผนงานระยะเวลา 2 ปี ขยายเป็นระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2536-2538)

        -โครงการชลประทานนราธิวาส

       ปีงบประมาณ 2539 เริ่ม มิถุนายน 2539-30 กันยายน 2539

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          เพื่อการอุปโภค-บริโภค และช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 100 แปลง เนื้อที่่ประมาณ 1,000 ไร่ ให้ราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์ใช้น้ำได้ตลอดปี จำนวน 100 ครัวเรือน

 

แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ใช้แบบหมายเลข 162000,131093 และ 70124

แผนที่โครงการ : ซ่อมแซมหินเรียงและคันดินโครงการฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

พิกัด        47N RG 018-919                                                พิกัด UTM (E)      801800

ระวาง       5321 IV,5321 I, 5321 III, 5321 II                           พิกัด UTM (E)     691900

ชื่อลุ่มน้ำ   ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                                              รหัสลุ่น้ำ     21

ประเภทโครงการ   ประปรุงระบบชลประทาน                              ขนาดโครงการ  ขนาดเล็ก

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve